Disclaimer


Copyright © 2002 - 2011 KREIDLER SERVICE NEDERLAND ®.

Privacy Policy.
Kreidler Service beschermt de privacy van haar bezoekers. Om jou als bezoeker een inzicht te geven in de omgang van deze website met jouw gegevens is onze privacy policy samengesteld die op deze vragen een duidelijk antwoord geeft.

Persoonlijke Gegevens
Kreidler Service zal jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om je persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen wij jouw geregistreerde gegevens aan je verzenden.
Kreidler Service heeft de beschikking over uitgebreide mogelijkheden het surf gedrag van haar bezoekers te volgen en past deze techniek vrijwel constant toe. Door het surf gedrag van onze bezoekers binnen Kreidler Service te volgen zijn wij in staat deze website voortdurend te verbeteren en uit te breiden.
Cookies
Een cookie is een pakketje informatie dat door een webserver aan jouw browser wordt gezonden, en daarna wordt opgeslagen op jouw systeem. Cookies kunnen worden gebruik om (tijdelijk) informatie op te slaan, en om de navigatie te vergemakkelijken. Ook kunnen bepaalde diensten slechts door middel van cookies worden aangeboden Wanneer je geen cookies accepteert, kan het zijn dat bepaalde functionaliteit van een site voor jou niet beschikbaar is.
Vragen over onze Privacy Policy
Heb je vragen of opmerkingen over onze privacy policy, dan kun je deze richten aan info@kreidlerservice.nl . Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.

Disclaimer & Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Kreidler Service. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kreidler Service. Het maken van persoonlijke kopieën mag alleen dan wanneer deze alleen voor privé doeleinden worden gebruikt, en niet bestemd zijn voor publicatie of reproductie.
Ondanks de constante zorg en aandacht die Kreidler Service aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Kreidler Service behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Foto's zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Kreidler Service, welke geen eigendom zijn van Kreidler Service. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Kreidler Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Kreidler Service.
De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Kreidler Service of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Kreidler Service of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met Kreidler Service.
Kreidler Service sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of welke in enig opzicht verband houdt met de website.

Op de gehele website en alle beeldmateriaal rust auteursrecht dat voorbehouden is aan Kreidler Service. Voor meer informatie over het auteursrecht(en) verwijzen we naar de website waar dit wordt behandeld.